Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Wood4 gevestigd te:

Heerde, Sportlaan 10, 8181 BE, Heerde

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, Wood4: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

 

1.1 afnemer: een wederpartij van Wood4 die een natuurlijke persoon is of een persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in die hoedanigheid als eindgebruiker of wederverkoper van de geleverde zaken;

 

1.2 consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wood4

en een afnemer waarop Wood4 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Wood4, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wood4 en afnemer zullen als dan overleggen teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Offertes/Orderbevestigingen

3.1. Alle door Wood4 uitgebrachte offertes zijn geldig voor een termijn van maximaal 30 dagen.

 

3.2. Wood4 kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3.3. Wood4 is slechts aan haar offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd en er een wederzijdse overeenstemming is bereikt. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Wood4 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wood4 anders aangeeft.

 

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wood4 niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4. Levering

4.1. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

 

4.2. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen wanneer het product in opdracht voor de klant (op maat) is gemaakt of speciaal is besteld.

 

4.3. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

4.4. Wood4 behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke bezorgkosten afzonderlijk op te geven.

 

4.5. De door Wood4 opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.

 

4.6. Bij niet tijdige levering dient de afnemer Wood4 schriftelijk in gebreke te stellen en Wood4 een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

 

4.7. Wood4 behoudt het recht om bij de in 4.5 genoemde zaken tot ontbinding over te gaan.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wood4 zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

5.3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Wood4 de afnemer hierover tevoren inlichten.

 

5.4. In afwijking van het te deze bepaalde zal Wood4 geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem worden toegerekend.

 

Artikel 6. Garantie

6.1 Wood4 biedt garantie op de eigen geproduceerde Lavello meubels van 2 jaar na overleg van een origineel aankoopbewijs. Voor overige producten anders dan door Wood4 geproduceerd geldt een garantie termijn die de fabrikant voor dat product hanteert van minimaal 2 jaar.

(LET OP: kleurverschillen en verkleuring van houten, vlekvorming door onzorgvuldig gebruiken en beschadiging of vervorming van hout door het (extreem) werken van hout vallen buiten deze garantie).

 

6.2 Artikelen worden altijd eerst uitgebreid gecontroleerd en bij een fout diagnose wordt er eerst overleg gepleegd met desbetreffende fabrikant, deze bepaald of het artikel gerepareerd of tegen hetzelfde artikel omgeruild wordt, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn.

Bovenstaande geldt alleen als er foto’s van het product en eventueel foto’s van het probleem naar Wood4 zijn verzonden. Wij vragen om foto’s van de klacht zodat wij zonder onnodig heen en weer reizen op afstand een inschatting kunnen maken van het probleem en hiervoor een oplossing kunnen zoeken zodat wij u zo snel ,als redelijkerwijs mogelijk is, een reparatie of vervanging van het product kunnen aanbieden.

6.3 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de installatie of montage van de meubels en/of sanitair op ondeskundige wijze is / zijn uitgevoerd.
C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Wood4 zijn verricht.
D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
E: indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de eventueel meegeleverde  gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
F: indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door meubels en meer echter geen defect geconstateerd worden.

6.4 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Garantietermijn geldt altijd vanaf de dag van levering.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom en auteursrechten

7.1.Onverminderd het overigens in de algemene leveringsvoorwaarden bepaalde behoudt Wood4 zicht de rechten en bevoegdheden voor die Wood4 toekomen op grond van de auteurswet.

 

7.2. Alle door Wood4 verstrekte stukken zoals, overeenkomsten, adviezen, digitale informatie, e-mails en fotomateriaal zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wood4 en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derde gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken, anders voortvloeit.

 

7.3. Wood4 behoudt het recht de door de uitvoeringen van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door Wood4 geleverde zaken blijven het eigendom van Wood4 totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met Wood4 gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 

8.2. Door geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen bevestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Wood4 zo snel als redelijk verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 9 Gebreken; klachttermijnen

9.1. De afnemer dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaak geleverd is;
  • of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen;
  • of indien deze ontbreken;
  • of aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

 

9.2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 14 dagen na levering aan Wood4 te melden.

 

9.3. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk te melden aan Wood4.

 

Artikel 10 Prijsverhoging

10.1. Indien Wood4 met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is Wood4 niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

 

10.2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

 

10.3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

 

Artikel 11. Betaling

11.1. Betaling dient te geschieden vooraf aan de bezorging op een door Wood4 aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

 

11.2. In geval van faillissement of surseance van de afnemer zijn de vorderingen van Wood4 en de verplichtingen van de afnemer jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

 

11.3. Indien er met Wood4 is overeengekomen een korting toe te kennen ongeacht de hoogte van een percentage, en de betaling geschiedt niet binnen daarvoor gestelde termijn lid. 11.1 is Wood4 gerechtigd om de korting op te heffen.

 

Artikel 12. Incassokosten

12.1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer.

 

12.2. Indien de afnemer in gebreke blijft, zal de vordering uit handen worden gegeven aan gerechtsdeurwaarders.

 

12.3. Indien Wood4 aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ook voor vergoeding in aanmerking.

 

12.4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executie kosten komen eveneens voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Indien Wood4 aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Wood4 te verstrekken uitkering, althans tot maximaal eenmaal het factuurbedrag, althans het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade is ten allen tijde beperkt tot maximaal €10.000,

 

13.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wood4 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

13.3 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in de garantievoorwaarden van Wood4.

 

13.4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en of grove schuld en of verwijtbaar afhandelen van Wood4 of haar ondergeschikten.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Wood4 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wood4 niet in staat is haar verplichting na te komen.

 

14.2. Wood4 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wood4 haar verbintenis had moeten nakomen.

 

14.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Wood4 opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wood4 niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

14.4 Indien Wood4 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde. c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd. c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarden heeft.

 

Artikel 15. Toepasselijk rechtvaardigen

Op elke overeenkomst tussen Wood4 en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.